KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ

 

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

Kişisel verileriniz, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi ’nin verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:

.  Yabancı Misyon uygulama ve talepleri başta olmak üzere yetkili üçüncü kişilerin taleplerini karşılama süreçlerinde,

.  Yurt içi ve yurt dışındaki denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin karşılanabilmesi ,

.  İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinde,

 

Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla yukarıda belirtilen veri işleme faaliyeti yürütülmektedir.

 

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi,  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması gibi, kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Vize başvurunuzun yapılabilmesi  ve sunduğumuz hizmetin yerine getirilebilmesi için kişisel verileriniz çalışanlarımız tarafından işlenecektir.  Paylaşılan kişisel verileriniz ve vize başvurularınız  çalıştığımız Misyon bünyesine aktarılacak ve tutulacaktır. Özel niteliklilerde dâhil olmak üzere, tüm kişisel verileriniz yabancı misyonun tabi olduğu düzenlemeler çerçevesinde koruma altında olacaktır.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

 

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ; Yabancı Misyon, yurt içi ve yurt dışındaki denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, iş kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin  izin verdiği kişi ve kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, şirketimizin danışmanlarına, denetçilerimize ve hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi’ nin Müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi  ‘ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

.  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

.  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

.  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

.  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ;  Kosmos Vize Hizmetleri Limited Şirketi   tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (http://www.kosmosvize.com/ ve http://www.kosmosvize.com.tr/ ) yer alan “KVKK Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Ergenekon mahallesi Cumhuriyet caddesi No: 139 Harbiye Şişli İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “kosmos@hs03.kep.tradresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@kosmosvize.com” e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 

Ek : KVKK Başvuru Formu